Disclaimer

 - De koper en/of bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij TLBC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

- Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan teksten-, foto-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellen rechten en/of andere intellectuele eigendom rechten, waaronder al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

- Het is de koper en/of bezoeker van de website verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging, distribueren,
vermenigvuldigen, doorsturen, bewerken of zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
TLBC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.